Általános Szerződési Feltételek

Potyka Apartman Általános Szerződési Feltételei

A szerződés létrejötte

A szerződés a szolgáltató és a vendég vagy a költségviselő között többféle formában jöhet létre.

Amennyiben a szerződés szóban kerül megkötésre, a szolgáltató minden esetben írásbeli visszaigazolást küld a vendég részére e-mail, vagy sms formájában.

A szerződés írásbeli alakban jön létre, például e-mail-ben, ha a szolgáltató előzetes írásbeli ajánlatát a vendég szóban, vagy írásban elfogadja, és a szolgáltató a vendég által történő elfogadásról írásbeli visszaigazolást küld a vendégnek.

Ajánlatnak kell tekinteni a szolgáltató weboldalán közzétett ajánlatait, akcióit, kedvezményeit akkor is, ha az nem a vendég nevére szóló, egyéni ajánlat.

A szolgáltató a szálláshely szolgáltatás nyújtásával összefüggő egyéb szolgáltatásokat és az idegenforgalmi adó összegét az ajánlatában határozza meg. Ha vannak a vendég által megrendelhető kiegészítő szolgáltatások, azok feltételeiről a szolgáltató ajánlatában tájékoztatja a vendéget.

Vendég kérhet a szolgáltatótól személyre szóló, egyéni ajánlatot is.

Amennyiben a szolgáltató a vendég általi elfogadástól eltérő tartalmú visszaigazolást küld adminisztrációs hiba miatt, ezt új ajánlatnak kell tekinteni, amelyet a vendég elfogadni vagy visszautasítani jogosult. Amennyiben a vendég az új ajánlatnak tekintendő visszaigazolást elfogadja, úgy a szolgáltató azt a vendég felé visszaigazolni köteles.

A szerződés tartalma szolgáltató részéről küldött, vagy a weboldalon elérhető ajánlat, a megrendelés és a visszaigazolás együttesen.

Ez alól kivételt képez, ha a szerződő felek külön szerződést kötnek egymással.

A szerződés minimális tartalmi feltételei

A szerződés tartalmazza:

A szerződés meghatározott időtartamra, az érkezés napja és a távozás napja közötti időtartamra szól. Érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni az apartmant, távozás napján pedig 10:00-ig kell átadni az apartmant.

A szerződés létrejöttével a szolgáltató vállalja, hogy a szerződésben meghatározott szálláshely szolgáltatást és egyéb kiegészítő szolgáltatást a szerződés szerint nyújtja a vendégek részére.

Szolgáltató és a vendég kölcsönös megállapodásuk és egybehangzó akaratuk alapján jogosultak a szerződés tartalmát módosítani.

A foglalást, egyedi igényeket, kéréseket, a info@tiszafuredszallas.hu e-mail címre küldhetik el a vendégek, vagy a +36308380807-es telefonszámon jelezhetik.

Fizetési feltételekA foglalás rövid időn belül visszaigazolásra kerül e-mailben, vagy sms-ben, ez után 50 % foglalót szükséges átutalni, amit banki átutalással (Gulyás Imre, OTP számlaszám: 11773456-31858407), vagy személyesen lehet fizetni. A foglalás akkor teljesül, ha az átutalás legkésőbb a foglalás visszaigazolását követő 2. napon megérkezik a szolgáltatóhoz. A foglaló megérkezéséről a szolgáltató értesíti a vendéget, illetve a számlát elküldi a megadott e-mail címre. Ezzel a foglalás megvalósul. A foglalt apartman teljes árát legkésőbb az érkezés napja előtt 3 munkanappal szükséges kifizetni.

Szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik annak szerződésszerű teljesítésével, továbbá a szerződő felek jogosultak a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntetni.

A szerződés rendes felmondás útján nem szüntethető meg. A rendkívüli felmondás esetei:

A vendég jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszűntetni, amennyiben a vendégek részére a szerződés szerinti szolgáltatást a szolgáltató a szerződés rendelkezéseit súlyosan sértő módon nyújtja.

szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszüntetni, abban a nem várt esetben, amennyiben:

A szolgáltató által rendkívüli felmondás miatt meghiúsult szálláshely szolgáltatás ellenértékét a vendég köteles a szolgáltatónak megtéríteni.

A vendég által rendkívüli felmondás miatt meghiúsult szálláshely szolgáltatás ellenértékét a szolgáltató köteles a vendégnek megtéríteni.

A szolgáltatási szerződés megszűnik valamely szerződő fél halálával.

Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik, a vendégnek a kifizetett foglalót a szolgáltató visszatéríti a vendégnek.

A „vis major” olyan külső ok vagy körülmény (háború, árvíz, Covid19 miatti országos utazási tilalom bekövetkezése), amelyről egyik fél sem tehet. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy mindent megtesznek, hogy a vis major lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt, késedelmet a lehető leggyorsabban helyrehozzák.

Rendellenes magatartás

A vendégek nyugalma érdekében az üdülő területén 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal járó tevékenység. Időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját, zaklatásnak minősül vagy minősülhet, vagy alkalmas mások megfélemlítésére. A szolgáltató jogosult figyelmeztetni a rendbontó, hangoskodó vendég(ek)et. A második figyelmeztetés után a szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendég(ek)et a szálláshelyről visszafizetési kötelezettség nélkül azonnal kiutasítani.

A szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég(ek) magatartása okoz más vendég(ek)nek.

A szerződő felek jogai és kötelezettségei

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a vendégtől érkezéskor fizetési garanciát, készpénzes óvadékot kérjen az előre ki nem fizetett extra szolgáltatásokért, esetleges károkozásért.

Amennyiben a vendég az igénybe vett extra szolgáltatások, esetleges károkozás díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltató ezen követelést jogosult a vendéggel szemben érvényesíteni.

A szolgáltató minden olyan személyt, aki veszélyezteti szolgáltató tevékenységeinek nyugalmát és biztonságát, jogosult a létesítményből eltávolítani. Szolgáltatót ezirányú intézkedése esetén kártérítési felelősség nem terheli.

Szolgáltató köteles:

A szerződés értelmében a vendég(ek) jogosult(ak) a szolgáltató azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szerződésben rögzített szolgáltatások szolgáltatási körébe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

A vendég szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A szolgáltató jogszabályban meghatározottak szerint köteles az ezen időszakban a hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére, és az intézkedésről a vendéget 30 napon belül tájékoztatni.

A vendég(ek) panasztételi joga a szolgáltatási helyről történt eltávozását követően megszűnik, így a későbbiekben hibás teljesítésre nem hivatkozhat.

A vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A vendég mindvégig köteles betartani a szálláshely szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat a szálláshely egész területén.

A szolgáltató létesítményeiben kizárólag a kijelölt helyen szabad dohányozni, e szabály megsértéséből, valamint a szándékos rongálásból eredő károk a szabálysértőre, illetve a károkozóra nézve kártérítési kötelezettségek vonnak maguk után.

A szolgáltató a vendég számára parkolóhelyet biztosít a létesítményen belül. A szolgáltató az üdülő területén belül és kívül parkoló gépjárművekkel, kerékpárokkal, bármilyen vagyontárggyal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

A vendég értékeinek bármilyen sérülése, rongálódása, elvesztése, megsemmisülése esetén a felelősség teljes mértékben a vendéget terheli. Az esetlegesen bekövetkező kárt vendég semmilyen körülmények között nem jogosult a szolgáltatóra áthárítani. Vendég(ek) visszavonhatatlanul kijelenti(k), hogy az értéktárgyakat, készpénzt stb. saját felelősségre és kockázatra viszi a létesítmény területére, illetve tartja ott azokat.

Elhelyezési garancia

Amennyiben a szolgáltató a szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túlfoglalás) nem tudja biztosítani, akkor köteles a vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni, vagy másik időpontot felajánlani, vagy visszatéríteni a már előre kifizetett szállásdíjat, a vendég kérése alapján.

A szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra biztosítani.

Lemondási feltételek

A vendég a szállás lemondása esetén az alábbi díjat, kötbért fizeti: foglalástól érkezés előtt 15. napig a foglalás értékének 50%-a a kötbér, érkezés előtt 14. naptól érkezés napjáig 100%. A foglalással a vendég elfogadja a lemondási feltételeket. Ha az apartmanban tartózkodás ideje alatt a vendégnek bármilyen okból meg kell szakítania nyaralását, és a kifizetett éjszakákat nem tölti le, a szállás díját a le nem töltött éjszakákra is ki kell fizetnie a szolgáltató részére.

Covid19 miatti utazási tilalom, vagy más vis maior esemény ideje alatt a kifizetett szállás díj visszautalásra kerül a vendégnek, vagy keresünk másik időpontot, a vendég választása alapján. Kiemelten fontos, hogy a szállás elfoglalása személyi azonosító igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél nélkül nem lehetséges.

A szolgáltató lemondást kizárólag határozott írásbeli nyilatkozatban fogad el.

Kártérítés

A szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, mely a szálláshelyen, vagy azon kívül érte a vendéget, kivéve amit bizonyíthatóan szándékosan saját maga okoz.

A vendég mindazon károkért felelősséggel tartozik, amelyeket a szolgáltatónak vagy egyéb harmadik személynek okoz a szálláshelyen.

Abban az esetben, ha a vendég távozása után derül fény arra, hogy a vendég a szolgáltatónak vagyoni kárt okozott, úgy a szolgáltató jogosult a kárösszeget a vendégtől utólag követelni.

Abban az esetben, ha a vendég végleges távozása után gyanítható, hogy a vendég a szolgáltatónak vagy más vendégnek, vagy harmadik személynek vagyoni kárt okozott, úgy a szolgáltató köteles rendőrségi eljárást kezdeményezni a vendéggel szemben a tényállás tisztázása érdekében és köteles minden birtokában levő bizonyítékot átadni az eljáró hatóság részére.

Az apartman elfoglalása és a távozás

Bejelentkezés

A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása vagy útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező. A szobákat a megérkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni.

Az apartman korábbi elfoglalása esetén a szolgáltató jogosult felárat (egy éjszaka díját) felszámítani.

Előre nem látható és a szolgáltatón kívülálló ok miatt bekövetkezendő technikai akadályok felmerülése esetén szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég az apartmant poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni.

Az apartman későbbi elhagyása esetén a szolgáltató jogosult felárat (egy éjszaka díját) felszámítani.

A távozás napja előtt megüresedett apartmant a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A vendég a tartózkodása ellenértékét legkésőbb az apartmanból való végleges távozása előtt köteles előre meghatározott módon kiegyenlíteni.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a szolgáltató jogosult a vendég apartmanba bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogot érvényesíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén a szolgáltató a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

Látogatók

Az üdülőben csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak, látogatókat kizárólag a szolgáltató előzetes engedélyével fogadhatnak nappal, rövid időre. A látogató a medencét, egyéb szolgáltatásokat, az apartmant és berendezéseit nem használhatja. A vendég a látogatója magatartásáért, esetleges károkozásáért felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégeknek, vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a szolgáltató kizárja. A foglalásban szereplő létszámon felüli vendég után külön díjat számol fel a szolgáltató.

18 év alatti vendégek

18 éven aluli személy csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szálláshelyen. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott esetleges károkért.

A szálláshely szolgáltatásait 18 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

A szálláshely területén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról a 18 év alatti személy szülője, vagy az általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő, vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

Titoktartás

Szolgáltató kijelenti, hogy a vendégekkel kapcsolatban tudomására jutott minden információt és adatot bizalmas adatként kezel és titoktartási kötelezettsége van. Az adatok védelmét az Adatvédelmi Irányelvek rendelkezései szabályozzák.

Házirend

A házirend minden apartmanban elhelyezésre kerül, a vendég megismeri és érkezéskor aláírásával elfogadja a házirend szabályait.

Adatvédelmi irányelvek

Gulyás Imre

Potyka Apartman

Tiszafüred, Aradi vértanúk útja 10.

Adószám: 67624977-1-36