Potyka Apartman Általános Szerződési Feltételei

A szerződés létrejötte

A szerződés a szolgáltató és a vendég vagy a költségviselő között többféle formában jöhet létre.

Amennyiben a szerződés szóban kerül megkötésre, a szolgáltató minden esetben írásbeli visszaigazolást küld a vendég részére e-mail, vagy sms formájában.

A szerződés írásbeli alakban jön létre, például e-mail-ben, ha a szolgáltató előzetes írásbeli ajánlatát a vendég szóban, vagy írásban elfogadja, és a szolgáltató a vendég által történő elfogadásról írásbeli visszaigazolást küld a vendégnek.

Ajánlatnak kell tekinteni a szolgáltató weboldalán közzétett ajánlatait, akcióit, kedvezményeit akkor is, ha az nem a vendég nevére szóló, egyéni ajánlat.

A szolgáltató a szálláshely szolgáltatás nyújtásával összefüggő egyéb szolgáltatásokat és az idegenforgalmi adó összegét az ajánlatában határozza meg. Ha vannak a vendég által megrendelhető kiegészítő szolgáltatások, azok feltételeiről a szolgáltató ajánlatában tájékoztatja a vendéget.

Vendég kérhet a szolgáltatótól személyre szóló, egyéni ajánlatot is.

Amennyiben a szolgáltató a vendég általi elfogadástól eltérő tartalmú visszaigazolást küld adminisztrációs hiba miatt, ezt új ajánlatnak kell tekinteni, amelyet a vendég elfogadni vagy visszautasítani jogosult. Amennyiben a vendég az új ajánlatnak tekintendő visszaigazolást elfogadja, úgy a szolgáltató azt a vendég felé visszaigazolni köteles.

A szerződés tartalma szolgáltató részéről küldött, vagy a weboldalon elérhető ajánlat, a megrendelés és a visszaigazolás együttesen.

Ez alól kivételt képez, ha a szerződő felek külön szerződést kötnek egymással.

A szerződés tartalmi elemei

A szerződés tartalmazza:

 • a szálláshely szolgáltatás időtartamát, az érkezés napját és a távozás napját
 • a vendég nevét,
 • a vendég email címét és/vagy lakcímét és/vagy telefonszámát,
 • a vendéggel érkező, várható létszámot
 • a szálláshely szolgáltatást, kapcsolódó szoba/lakóegység számát, egyéb szolgáltatásokat
 • az ellenérték összegét, és a vendég által kívánt fizetési módot
 • a foglaló összegét
 • ha a vendég és a költségviselő személye nem azonos, a költségviselő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá cég esetében adószámát
 • igényelt kiegészítő szolgáltatásokat.

A szerződés meghatározott időtartamra, az érkezés napja és a távozás napja közötti időtartamra szól. Érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni az apartmant, távozás napján pedig 10:00-ig kell átadni az apartmant.

A szerződés létrejöttével a szolgáltató vállalja, hogy a szerződésben meghatározott szálláshely szolgáltatást és egyéb kiegészítő szolgáltatást a szerződés szerint nyújtja a vendégek részére.

Szolgáltató és a vendég kölcsönös megállapodásuk és egybehangzó akaratuk alapján jogosultak a szerződés tartalmát módosítani.

A foglalást, egyedi igényeket, kéréseket, a info@tiszafuredszallas.hu e-mail címre küldhetik el a vendégek, vagy a +36308380807-es telefonszámon jelezhetik.

Fizetési feltételekA foglalás rövid időn belül visszaigazolásra kerül e-mailben, vagy sms-ben, ez után 50 % foglalót szükséges átutalni, amit banki átutalással (Gulyás Imre, OTP számlaszám: 11773456-31858407), vagy személyesen lehet fizetni. A foglalás akkor teljesül, ha az átutalás legkésőbb a foglalás visszaigazolását követő 2. napon megérkezik a szolgáltatóhoz. A foglaló megérkezéséről a szolgáltató értesíti a vendéget, illetve a számlát elküldi a megadott e-mail címre. Ezzel a foglalás megvalósul. A foglalt apartman teljes árát legkésőbb az érkezés napja előtt 3 munkanappal szükséges kifizetni.

Szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik annak szerződésszerű teljesítésével, továbbá a szerződő felek jogosultak a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntetni.

A szerződés rendes felmondás útján nem szüntethető meg. A rendkívüli felmondás esetei:

szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszüntetni, abban a nem várt esetben, amennyiben:

 • a vendég a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges információkat, okmányait az érkezéskor nem adja meg,
 • a vendég és/vagy a vele együtt a szálláshelyen tartózkodó személy(ek) a szálláshelyet, az apartmanok berendezési tárgyait és egyéb, a szolgáltató tulajdonában, vagy birtokában levő ingóságot, vagy ingatlant rongálja, és/vagy rendeltetésével ellentétesen használja és ezt a szolgáltató felszólítása ellenére sem hagyja abba,
 • a vendég és/vagy a vele együtt a szálláshelyen tartózkodó személy(ek), a szolgáltató biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, a szolgáltatóval, vagy más ott tartózkodó vendégekkel kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást tanúsít és azt felszólítás ellenére sem hagyja abba, nem tartja be a házirendben előírtakat,
 • a vendég és/vagy a vele együtt a szálláshelyen tartózkodó személy(ek) bűncselekményt valósít meg,
 • ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a szolgáltatótól a szerződés fenntartása nem elvárható, abban az esetben az azonnali hatályú felmondást nem szükséges előzetes felhívásnak megelőznie.

A szolgáltató által rendkívüli felmondás miatt meghiúsult szálláshely szolgáltatás ellenértékét a vendég köteles a szolgáltatónak megtéríteni.

A szolgáltatási szerződés megszűnik valamely szerződő fél halálával.

Rendellenes magatartás

A vendégek nyugalma érdekében az üdülő területén 22:00 óra után tilos a zenélés, disco tartása, nagy zajjal járó tevékenység. Időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját, zaklatásnak minősül vagy minősülhet, vagy alkalmas mások megfélemlítésére. A szolgáltató jogosult figyelmeztetni a rendbontó, hangoskodó vendég(ek)et. A második figyelmeztetés után a szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendég(ek)et a szálláshelyről visszafizetési kötelezettség nélkül azonnal kiutasítani.

A szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég(ek) magatartása okoz más vendég(ek)nek.

A szerződő felek jogai és kötelezettségei

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a vendégtől érkezéskor fizetési garanciát, készpénzes óvadékot kérjen az előre ki nem fizetett extra szolgáltatásokért, esetleges károkozásért.

Amennyiben a vendég az igénybe vett extra szolgáltatások, esetleges károkozás díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltató ezen követelést jogosult a vendéggel szemben érvényesíteni.

A szolgáltató minden olyan személyt, aki veszélyezteti szolgáltató tevékenységeinek nyugalmát és biztonságát, jogosult a létesítményből eltávolítani. Szolgáltatót ezirányú intézkedése esetén kártérítési felelősség nem terheli.

Szolgáltató köteles:

 • a szerződés alapján megrendelt szállás-, illetve egyéb szolgáltatásokat az érvényes előírások szerint teljesíteni,
 • a vendég(ek) írásos panaszát kivizsgálni, a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, a kivizsgálás eredményeit és intézkedését dokumentálni.

A szerződés értelmében a vendég(ek) jogosult(ak) a szolgáltató azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szerződésben rögzített szolgáltatások szolgáltatási körébe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

A vendég szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A szolgáltató jogszabályban meghatározottak szerint köteles az ezen időszakban a hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére, és az intézkedésről a vendéget 30 napon belül tájékoztatni.

A vendég(ek) panasztételi joga a szolgáltatási helyről történt eltávozását követően megszűnik, így a későbbiekben hibás teljesítésre nem hivatkozhat.

A vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A vendég mindvégig köteles betartani a szálláshely szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat a szálláshely egész területén.

A szolgáltató létesítményeiben kizárólag a kijelölt helyen szabad dohányozni. Amennyiben valaki az apartmanok belső tereiben dohányzik, kártérítési kötelezettséget von maga után.

A szolgáltató a vendég számára parkolóhelyet biztosít a létesítményen belül. A szolgáltató az üdülő területén belül és kívül parkoló gépjárművekkel, kerékpárokkal, bármilyen vagyontárggyal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

A vendég értékeinek bármilyen sérülése, rongálódása, elvesztése, megsemmisülése esetén a felelősség teljes mértékben a vendéget terheli. Az esetlegesen bekövetkező kárt vendég semmilyen körülmények között nem jogosult a szolgáltatóra áthárítani. Vendég(ek) visszavonhatatlanul kijelenti(k), hogy az értéktárgyakat, készpénzt stb. saját felelősségre és kockázatra viszi a létesítmény területére, illetve tartja ott azokat.

Elhelyezési garancia

Amennyiben a szolgáltató a szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túlfoglalás) nem tudja biztosítani, akkor köteles a vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni, vagy másik időpontot felajánlani, vagy visszatéríteni a már előre kifizetett szállásdíjat, a vendég kérése alapján.

A szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra biztosítani.

Lemondási feltételek

A vendég a szállás lemondása esetén az alábbi díjat, kötbért fizeti: foglalástól érkezés előtt 15. napig a foglalás értékének 50%-a a kötbér, érkezés előtt 14. naptól érkezés napjáig 100%. A foglalással a vendég elfogadja a lemondási feltételeket. Ha az apartmanban tartózkodás ideje alatt a vendégnek bármilyen okból meg kell szakítania nyaralását, és a kifizetett éjszakákat nem tölti le, a szállás díját a le nem töltött éjszakákra is ki kell fizetnie a szolgáltató részére.

Bármilyen jellegű pénz visszautalásra 5% kezelési költséget számolunk fel.

A szolgáltató lemondást kizárólag határozott írásbeli nyilatkozatban fogad el.

Kártérítés

A szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, mely a szálláshelyen, vagy azon kívül érte a vendéget, kivéve amit bizonyíthatóan szándékosan saját maga okoz.

A vendég mindazon károkért felelősséggel tartozik, amelyeket a szolgáltatónak vagy egyéb harmadik személynek okoz a szálláshelyen.

Abban az esetben, ha a vendég távozása után derül fény arra, hogy a vendég a szolgáltatónak vagyoni kárt okozott, úgy a szolgáltató jogosult a kárösszeget a vendégtől utólag követelni.

Abban az esetben, ha a vendég végleges távozása után gyanítható, hogy a vendég a szolgáltatónak vagy más vendégnek, vagy harmadik személynek vagyoni kárt okozott, úgy a szolgáltató köteles rendőrségi eljárást kezdeményezni a vendéggel szemben a tényállás tisztázása érdekében és köteles minden birtokában levő bizonyítékot átadni az eljáró hatóság részére.

Az apartman elfoglalása és a távozás

Bejelentkezés

A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása vagy útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező. A szobákat a megérkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni.

Az apartman korábbi elfoglalása esetén a szolgáltató jogosult felárat (egy éjszaka díját) felszámítani.

Előre nem látható és a szolgáltatón kívülálló ok miatt bekövetkezendő technikai akadályok felmerülése esetén szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég az apartmant poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni.

Az apartman későbbi elhagyása esetén a szolgáltató jogosult felárat (egy éjszaka díját) felszámítani.

A távozás napja előtt megüresedett apartmant a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A vendég a tartózkodása ellenértékét legkésőbb az apartmanból való végleges távozása előtt köteles előre meghatározott módon kiegyenlíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén a szolgáltató a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

Látogatók

Az üdülőben csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak, látogatókat kizárólag a szolgáltató előzetes engedélyével fogadhatnak nappal, rövid időre. A látogató a medencét, egyéb szolgáltatásokat, az apartmant és berendezéseit nem használhatja, kizárólag abban az esetben, ha vendégként regisztrálásra kerül az üdülőben. A vendég a látogatója magatartásáért, esetleges károkozásáért felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégeknek, vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a szolgáltató kizárja. A foglalásban szereplő létszámon felüli vendég után külön díjat számol fel a szolgáltató.

18 év alatti vendégek

18 éven aluli személy csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szálláshelyen. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott esetleges károkért.

A szálláshely szolgáltatásait 18 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

A szálláshely területén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról a 18 év alatti személy szülője, vagy az általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő, vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

Titoktartás

Szolgáltató kijelenti, hogy a vendégekkel kapcsolatban tudomására jutott minden információt és adatot bizalmas adatként kezel és titoktartási kötelezettsége van. Az adatok védelmét az Adatvédelmi Irányelvek rendelkezései szabályozzák.

Házirend

A házirend minden apartmanban elhelyezésre kerül, a vendég megismeri és érkezéskor a bejelentkezéssel elfogadja a házirend szabályait.

Adatvédelmi irányelvek

Gulyás Imre

Potyka Apartman

Tiszafüred, Aradi vértanúk útja 10.

Adószám: 67624977-1-36

Érvényes: 2023.01.01-től.